Actie 17/10  – Gezocht: warm woonbeleid

  • 17 oktober is de Dag van Verzet Tegen Armoede en Sociale Uitsluiting.
  • We lezen een open brief voor aan het stadsbestuur en de inwoners van Ninove met onze aanbevelingen voor een beter lokaal woonbeleid. Schepen Cosyns van sociale zaken zal de open brief namens het stadsbestuur in ontvangst nemen. Ook brengen we getuigenissen van mensen met armoede-ervaring en voorzien we spandoeken. Hieraan gekoppeld doen we een kleine actie met tenten om onze boodschap visueel kracht bij te zetten.
  • Teledienst vzw & partners (zie open brief).
  • Maandag 17/10 om 13u (vóór het College van Burgemeester en Schepenen).
  • Op het grasplein voor het stadhuis.
  • De open brief wordt aan de pers bezorgd op de ochtend van 17/10.
  • Achtergrond

+ Wereldwijd nemen mensen in armoede op deze dag het woord en brengen armoede onder de aandacht van de overheden en het brede publiek.

+ Het centrale thema dit jaar is ‘wonen’. In de schoot van Teledienst werd een dialoogwerkgroep opgericht, die regelmatig samenkomt voor de Woonbabbels. We vertrokken vanuit de concrete ervaringen van mensen in armoede, gingen hierover met elkaar in gesprek, brachten drempels in kaart en formuleerden mogelijke oplossingen. Nu gaan we op zoek naar partners om samen de gedetecteerde problemen aan te pakken.

+ In Vlaanderen staan 180.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Zij moeten overleven op een bijzonder krappe huurmarkt, met woningen van slechte kwaliteit, hoge energiekosten en te hoge huurprijzen. De gevolgen van slechte huisvesting wegen op heel het gezin: gezondheidsproblemen, stress, minder onderwijskansen, sociaal isolement,…

+ Veel woonbeleid wordt op Vlaams niveau gemaakt. In de Vlaamse eisenbundel voor 17/10 van het Netwerk Tegen Armoede, waar Teledienst deel van uitmaakt, worden aanbevelingen voor het Vlaamse beleidsniveau geformuleerd (zie https://netwerktegenarmoede.be/media/pages/17-oktober-2022/2987148818-1653305137/vlaamse-eisenbundel-17-oktober-2022.pdf).

+ Maar ook op lokaal niveau is heel wat mogelijk. Met de aanbevelingen in onze open brief richten we ons tot het Ninoofse stadsbestuur. We reiken de stad de hand om in dialoog te gaan met mensen met armoede-ervaring en de sociale organisaties die hen vertegenwoordigen, om ons actief te betrekken bij het woonbeleid, om zo samen structurele oplossingen te realiseren.

+ We roepen op om dringend werk te maken van een solidair woonbeleid met meer betaalbare en kwalitatieve woningen. Iedereen heeft recht op een goed dak boven zijn hoofd!